urbangolf spot, Kasárenské námestie 1, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slowakei - urbangolfmap

Všetko potrebné pre hru si môžeš vypožičať každý deň od 15.00-23.30 hod na bare v Kine Úsmev. Poplatok za hru je 5 €/osobu. Deti v sprievode dospelého hrajú ZDARMA. Záloha za každú palicu je 50 €. EN Everything you need for the game can be borrowed daily from 3:00 PM to 11:30 PM at the bar in Kine Úsmev. The fee for the game is €5 per person. Children accompanied by an adult play for FREE. A deposit of €50 is required for each club. -------------------------------------------------------------- Etika hry Košického Urban Golfu 1. Hráč pri každej “jamke” vidí na celú dĺžku “dráhy” letu loptičky. 2. Keď cez dráhu prechádza chodec (cyklista) – hráč počká, kým chodec prejde – a až následne zahrá úder. V prípade potreby hráč komunikuje s okoloidúcim aktívne a priateľsky („Hráme so špeciálnou penovou loptičkou na oficiálnom ihrisku Košického Urban Golfu“). 3. Hráč hra len na vytýčených KUG dráhach. Tie sú navrhnuté urbangolfistami tak, aby boli pre hráča zaujímavé, ale zároveň nenarušovali životnú pohodu nehrajúcich občanov mesta. 4. Hráč urban golfu je ohľaduplný, vyhýba sa nebezpečným situáciám; neničí súkromný majetok ani majetok mesta. Všetky prejavy ničenia mestského inventára nie sú súčasťou hry urban golfu. Pravidlá hry Košického Urban Golfu 1. Maximálny počet úderov na jamku je 7. Ak hráč neodohrá úspešne jamku (netrafí terč) ani na siedmy pokus, zapíše si 8 bodov. 2. Počas hry je možné pri každom odpale loptičku postaviť s možným beztrestným posunom o vzdialenosť rúčky (grippu) palice, a to všetkými smermi (3D guľa). Nerozlišuje sa priestor „bližšie“ a „ďalej“ k jamke. Pokiaľ nie je možné loptičku odohrať s úľavou beztrestného posunu “o gripp”, môže hráč vyhlásiť svoju loptu za nehrateľnú. Potom je možné s jednou trestnou ranou loptičku posunúť v smere jej dráhy o ľubovoľnú vzdialenosť späť v od jamky. 3. Každý kontakt palice s loptičkou po zahlásenej rane je považovaný za úder. 4. Ak sa lopta stratí, hrá hráč novou loptou z miesta pôvodného odpalu s jednou trestnou ranou. UPOZORNENIE: Nikdy nestoj ZA hráčom, ktorý sa chystá zahrať úder. Nebezpečenstvo zranenia! EN Etiquette of Košice Urban Golf 1. The player can see the entire length of the hole. 2. When a pedestrian (or cyclist) crosses the hole, the player waits until they have passed before taking a stroke. If necessary, the player communicates actively and friendly with passers-by, saying, "We are playing with a special foamy ball on the official Košice Urban Golf course." 3. Players must only use designated KUG tracks, designed by urban golfers to be interesting yet not disturb the comfort of non-playing citizens. 4. Urban golfers are considerate, avoid dangerous situations, and do not damage private or city property. Acts of damaging city property are not part of urban golf. Rules of Košice Urban Golf 1. The maximum number of strokes per hole is 7. If a player fails to complete a hole (does not hit the target) even on the seventh attempt, they must record 8 points. 2. During the game, the ball can be positioned at the tee with a possible penalty-free shift by the distance of the club grip, in all directions (3D). There is no distinction between the space "closer" and "further" from the hole. If it is not possible to play the ball with a penalty-free shift "by the grip", the player may declare their ball unplayable. It is then possible to move the ball in the direction of its path by any distance back from the hole with one penalty stroke. 3. Every contact of the club with the ball after a declared stroke is considered a stroke. 4. In case of a lost ball, the player plays a new ball from the original tee-off spot with one penalty stroke. WARNING: Never stand BEHIND a player who is about to play a stroke. There is a great danger of injury! HAVE FUN! - Kasárenské námestie 1, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slowakei

Všetko potrebné pre hru si môžeš vypožičať každý deň od 15.00-23.30 hod na bare v Kine Úsmev.

Poplatok za hru je 5 €/osobu.
Deti v sprievode dospelého hrajú ZDARMA.
Záloha za každú palicu je 50 €.

EN

Everything you need for the game can be borrowed daily from 3:00 PM to 11:30 PM at the bar in Kine Úsmev.

The fee for the game is €5 per person.
Children accompanied by an adult play for FREE.
A deposit of €50 is required for each club.

--------------------------------------------------------------

Etika hry Košického Urban Golfu

1. Hráč pri každej “jamke” vidí na celú dĺžku “dráhy” letu loptičky.

2. Keď cez dráhu prechádza chodec (cyklista) – hráč počká, kým chodec prejde – a až následne zahrá úder.
V prípade potreby hráč komunikuje s okoloidúcim aktívne a priateľsky („Hráme so špeciálnou penovou loptičkou na oficiálnom ihrisku Košického Urban Golfu“).

3. Hráč hra len na vytýčených KUG dráhach. Tie sú navrhnuté urbangolfistami tak, aby boli pre hráča zaujímavé, ale zároveň nenarušovali životnú pohodu nehrajúcich občanov mesta.

4. Hráč urban golfu je ohľaduplný, vyhýba sa nebezpečným situáciám; neničí súkromný majetok ani majetok mesta.

Všetky prejavy ničenia mestského inventára nie sú súčasťou hry urban golfu.


Pravidlá hry Košického Urban Golfu

1. Maximálny počet úderov na jamku je 7.
Ak hráč neodohrá úspešne jamku (netrafí terč) ani na siedmy pokus, zapíše si 8 bodov.

2. Počas hry je možné pri každom odpale loptičku postaviť s možným beztrestným posunom o vzdialenosť rúčky (grippu) palice, a to všetkými smermi (3D guľa). Nerozlišuje sa priestor „bližšie“ a „ďalej“ k jamke. Pokiaľ nie je možné loptičku odohrať s úľavou beztrestného posunu “o gripp”, môže hráč vyhlásiť svoju loptu za nehrateľnú. Potom je možné s jednou trestnou ranou loptičku posunúť v smere jej dráhy o ľubovoľnú vzdialenosť späť v od jamky.

3. Každý kontakt palice s loptičkou po zahlásenej rane je považovaný za úder.

4. Ak sa lopta stratí, hrá hráč novou loptou z miesta pôvodného odpalu s jednou trestnou ranou.

UPOZORNENIE: Nikdy nestoj ZA hráčom, ktorý sa chystá zahrať úder.
Nebezpečenstvo zranenia!


EN

Etiquette of Košice Urban Golf

1. The player can see the entire length of the hole.

2. When a pedestrian (or cyclist) crosses the hole, the player waits until they have passed before taking a stroke.
If necessary, the player communicates actively and friendly with passers-by, saying, "We are playing with a special foamy ball on the official Košice Urban Golf course."

3. Players must only use designated KUG tracks, designed by urban golfers to be interesting yet not disturb the comfort of non-playing citizens.

4. Urban golfers are considerate, avoid dangerous situations, and do not damage private or city property.

Acts of damaging city property are not part of urban golf.


Rules of Košice Urban Golf

1. The maximum number of strokes per hole is 7.
If a player fails to complete a hole (does not hit the target) even on the seventh attempt, they must record 8 points.

2. During the game, the ball can be positioned at the tee with a possible penalty-free shift by the distance of the club grip, in all directions (3D). There is no distinction between the space "closer" and "further" from the hole. If it is not possible to play the ball with a penalty-free shift "by the grip", the player may declare their ball unplayable. It is then possible to move the ball in the direction of its path by any distance back from the hole with one penalty stroke.

3. Every contact of the club with the ball after a declared stroke is considered a stroke.

4. In case of a lost ball, the player plays a new ball from the original tee-off spot with one penalty stroke.

WARNING: Never stand BEHIND a player who is about to play a stroke. There is a great danger of injury!

HAVE FUN!

Kasárenské námestie 1, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slowakei

grass street water gravel pit crowdy on weekends

Thank you for supporting the world of urbangolf.

Added by KUG (24.05.2024)

Add a legal Urbangolf Spot

Drag the big marker to the correct position, add some information about the spot and upload/link a photo. Cheers.


Rate the spot:

Contact / Legal notice

urbangolfmap.com

Didi Keller | Switzerland

info@urbangolfmap.com
www.urbangolfmap.com


Umsetzung

peterulrich.net | Berlin Webdesign


Disclaimer


Social Icons by robby-designs

loading